มาเตรียมความพร้อมเครื่องมือสื่อสารกันเถอะครับ

 เริ่มแล้วน่ะครับ การทดสอบสัญญาณประจำวันของ HS4AK ในห้วงเวลา 19.30 น. – 20.30 น. โดยประมาณ ฝากเพื่อนสมาชิกประชาสัมพันธ์แจ้งเพื่อนสมาชิก ร่วมทดสอบสัญญาณเพื่อเตรียมความพร้อมในยามเกิดเหตุ หรือ ภัยพิบัติ ด้วย ช่องความถี่ 145.650 Duplex – น่ะครับ

ทำไมต้องเตรียมความพร้อมไปอ่านต่อกันครับ

ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา สถานการณ์เหตุฉุกเฉินหรือภัยพิบัติที่เป็นภัยธรรมชาติ มีแนวโน้มทวีความรุนแรงและเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง สาเหตุจากความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศบนพื้นผิวและบรรยากาศ ของโลก การใช้ทรัพยากรธรรมชาติโดยขาดความสมดุล นอกจากนี้ภัยด้านความมั่นคงของประเทศอันเกิดจาก การกระท าของมนุษย์ อาทิ การก่อวินาศกรรม การชุมนุมประท้วง และการก่อจลาจลมีความหลากหลาย ซับซ้อน และรุนแรงเกินกว่าที่หน่วยงานเพียงหน่วยงานเดียวจะสามารถปูองกันและบรรเทาได้ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ต่างตระหนักถึงความจำเป็นในการประสานความร่วมมือด าเนินการ ป้องกันและบรรเทาความเสียหายที่เกิดขึ้นอย่างเป็นระบบและมีเอกภาพมากยิ่งขึ้น เป็นที่ทราบดีว่า ปัจจุบันการสื่อสารโทรคมนาคมเป็นการติดต่อสื่อสารประเภทหนึ่ง ที่มีบทบาทส าคัญและได้รับการยอมรับกันโดยทั่วไปถึงประสิทธิภาพและความรวดเร็วในการส่งข้อมูลถึงกันและกันในกรณีเกิดเหตุ ฉุกเฉินหรือภัยพิบัติ ประชาชนและหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที เกียวข้อง มีความจำเป็นต้องใช้ ระบบสื่อสารโทรคมนาคม ในการแจ้งเตือนภัยให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยได้รับทราบและเตรียมการอพยพได้ ก่อนเกิดภัยพิบัติและในขณะที่เกิดภัยระบบสื่อสารโทรคมนาคมมีความส าคัญที่ต้องใช้ในการประสานงาน อพยพและขอรับการสนับสนุนในการเคลื่อนย้ายอพยพ ไปยังพื้นที่ที่ปลอดภัย รวมทั้งน าความช่วยเหลือไปสู่ ประชาชนในพื้นที่ที่ประสบภัยพิบัติโดยเร็ว เพื่อให้เกิดความเสียหายและสูญเสียแก่ชีวิตและทรัพย์สินน้อยที่สุด

Comment Box
From hs4ak.com
Comments are closed.