ประวัติการก่อตั้งสมาคมวิทยุสมัครเล่นขอนแก่น

ต้องขอออกตัวก่อนว่า  ผู้เขียนไม่ใช่คนในพื้นที่อายุการเป็นนักวิทยุสมัครเล่นก็ยังน้อยฉะนั้น  ข้อเขียนที่นำลงเสนอในขณะนี้  เป็นหลักฐาน ทางเอกสารเท่านั้น หากท่านใดอ่านพบเมื่อมีข้อมูลเพิ่มเติมให้ในช่วงที่ขาดหายไปก็จักเป็นพระคุณต่อนักวิทยุสมัครเล่นรุ่นน้อง ๆ ที่ตามมาเป็นอย่างยิ่ง  ขอบพระคุณลวงหน้ามา ณ ที่นี้ด้วย

การก่อตั้งสมาคมฯ  ในชุดแรกโดยท่าน วิเชียร คุณกิตติ  และคุณผู้ก่อตั้งชมรมอีก 8 ท่านใช้ชื่อว่า “ชมรมนักวิทยุอาสาสมัครอิสานกลาง (ขอนแก่น)”  ในปี พ.ศ.2534-2535  รายละเอียดตามเอกสารที่อ้างอิง  ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จาก คุณมาณพ  อาภารัตน์  นามเรียกขาน  HS0 JWN นักวิทยุสมัครเล่นเขต 1 แขวงสวนหลวง  กรุงเทพฯ  ซึ่งอยู่ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นมานานพอสมควร  และคุณสมกิจ อารยวัฒ์  นามเรียกขาน HS4 RJ

หลังปี 2535  คณะกรรมการสิ้นสุดวาระลง  ท่าน กิตติ  กิจกสิวัฒน์  นามเรียกขาน HS1 OSR ซึ่งทำหน้าที่ในขณะนั้น  ได้รับความ ไว้วางใจ จากชมรมฯ  ให้ดำรงตำแหน่งต่อจากท่านวิเชียรฯ  โดยได้ทำหนังสือขอเปลี่ยนชื่อชมรมฯ  มาเป็นสมาคม ฯ ต่อนายทะเบียน  ก็เป็นอันว่า ผู้ทำหน้าที่นากสมาคมวิทยุสมัครเล่นขอนแก่นท่านแรกคือ  ท่านกิตติ  กิจกสิวัฒน์  HS1 OSR                 หลังหมดวาระของท่านกิตติฯ ทราบว่าได้มีการมอบอำนาจอย่างไม่เป็นทางการให้นักวิทยุสมัครเล่นอาวุโสที่ได้รับความเชื่อถือจากสมาชิกฯ  ในขณะนั้นทำหน้าที่บริหารต่อโดยไม่ได้ทำเป็นเอกสารขอเปลี่ยนแปลงผู้บริหารและคณะกรรมการแต่อย่างใด  จึงทำให้ไม่มีหลักฐาน อ้างอิงที่สำนัก ทะเบียนอำเภอเมืองขอนแก่นนำมาแสดงให้ดูได้

จนกระทั่งปี  2542  คุณ ต่อศักดิ์  พรหมสุวรรณ  นามเรียกขาน HS4 EY  ได้ทำหนังสือถึงนายอำเภอเมืองขอนแก่น   เพื่อขอรื้อฟื้น สมาคมฯ  และทำเรื่องขอเปลี่ยนแปลงกรรมการสมาคมฯ  รวมทั้งขอแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสมาคมฯ  เมื่อ 23 สิงหาคม 2542  และได้รับอนุมัติ ตาม หลักฐานที่มีอยู่การำเนินกิจการวิทยุสมัครเล่นของสมาคมฯ  โดยการนำของ  คุณต่อศักดิ์ ฯ  ดำเนินการด้วยดีโดยตลอด

จนกระทั่งหมดวาระฯ  จึงได้มอบหมายให้ คุณมานิตย์  เถื่อนตินกง  นายเรียกขาน HS4 EPA  รักษาการนายกสมาคมฯ  นายก สมาคมฯ  รักษาการ  ได้ดำเนินการกิจกรรมโดยจัดให้มีการประชุมกรรมการรักษาการมาโดยตลอด  เริ่มตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม 2545 ที่ภัตตาคาร บัวหลวง  กลางบึงแก่นนคร จังหวัดขอนแก่น  มีประธานสหภาพสมาคมวิทยุสมัครเล่นเขต 4 ประธานชมรมฯ  ตัวแทนกลุ่ม  และนักสังเกตุการณ์ ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นเข้าร่วมประชุมอย่างมากมาย  (รายละเอียดอยู่ในบันทึกประชุม)  และหลังจากนั้นก็ได้มีการประชุม อีกอย่งต่อเนื่อง เพื่อร่วม กันพัฒนาสมาคม ฯ มาโดยตลอด  รวมทั้งเรื่องการขอติดตั้ง สถานีทวนสัญญาณชั่วคราว  ซึ่งรายละเอียดบันทึกประชุม มหาวิทยาลัยภาค ตะวันออก เฉียงเหนือ  (รายละเอียดในบันทึกประชุม)  หลังจากนั้น  ได้มีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารตามความเห็นของที่ประชุม และจัดตั้งคณะทำงานชั่วคราวขึ้น  เพื่อรองรับการดำเนินกิจการสมาคมฯ  จนถึงปัจจุบันลำดับการดำเนินการของคณะทำงานชุดรักษาการปัจจุบันหลังการประชุมเมื่อ 26 ตุลาคม 2547 สมาคมฯ  ได้ทำหนังสือถึงอธิบดีกรมไปรษณีย์โทรเลข  ขอเปลี่ยนแปลงผู้บริหารสมาคมฯ  ตามหนังสือเลขที่ 001/2547  ลงวันที่ 19 มกราคม 2547

–      ทำหนังสือถึง  หัวหน้าสถานีตรวจสอบเฝ้าฟังขอนแก่น  ขอเปลี่ยนแปลงผู้มีอำนาจลงนามรับรองการจดทะเบียนเป็นนักวิทยุสมัครเล่น ที่ 004/46 เดือน ตุลาคม 2546

–      ทำเรื่องต่อทะเบียนสมาคมฯ  ต่อนายทะเบียนอำเภอเมืองขอนแก่น  ที่ขาดช่วงมานาน ซึ่งปัจจุบันเอกสารอยู่ในขั้นตอน นำเสนอต่อผู้ว่า ราชการจังหวัดสมาคมฯ

–     ได้จัดให้มีการประชุมประธานชมรมฯ  ตัวแทนกลุ่มและนักวิทยุสมัครเล่นในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นหลังจากการประชุมวันที่ 26 ตุลาคม 2546 แล้วดังนี้. -

ครั้งที่ 1/46 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2546 -

ครั้งที่ 2/46 เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2546 -

ครั้งที่ 1/47 เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2547 -

ครั้งที่ 2/47 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2547 -

ครั้งที่ 3/47 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม  2547 -

ครั้งที่ 4/47 เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2547

และจะจัดให้มีการประชุมอีกในวันที่ 3 ตุลาคม 2547 รายละเอียดบันทึกการประชุมทุกครั้ง  ได้จัดพิมพ์แจกจ่ายให้กับประธานชมรมฯ  ต่าง ๆ นำข้อมูลข่าวสารเผยแพร่ให้สมาชิกแต่ละชมรมฯ  ได้รับ ทราบความเคลื่อนไหวของสมาคมทุกครั้ง  ปัจจุบันคณะกรรมการรักษาการ ยังคงดำเนินกิจกรรมต่อเนื่องอยู่  รอรับการอนุมัติการต่อ ทะเบียน สมาคมฯ  จากทางราชการ  หลังจากนั้นจะได้ตั้งคณะกรรมการเข้าร่วมเป็นผู้บริหารสมาคมฯ  อย่างเป็นทางการต่อไป

ขอขอบพระคุณทุกท่าน  ที่ได้ให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสมาคมฯ  หากมีข้อความใดที่ไม่ถูกต้องโปรดได้กรุณาทักท้วงหรือแก้ไข  เพื่อให้ผู้ที่ได้พบเห็นได้รับข้อมูลที่ถูกต้องต่อไป

เรียบเรียงโดย จ่าสิบเอก  สมโชค  นวลสำเนียง

ข้อมูล 31 สิงหาคม 2547 แก้ไขเพิ่มเติมเมื่อ 15 กันยายน 2547

1,104 total views, 1 views today

Comment Box
From hs4ak.com

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.