แผนผังโครงสร้างคณะกรรมการสมาคมวิทยุสมัครเล่นขอนแก่น

นายกสมาคมฯ
นายกสมาคมฯ
อุปนายก คนที่ 1
อุปนายก คนที่ 1
อุปนายกคนที่ 2
อุปนายกคนที่ 2
อุปนายก คนที่ 3
อุปนายก คนที่ 3
อุปนายก คนที่ 4
อุปนายก คนที่ 4
อุปนายก คนที่ 5
อุปนายก คนที่ 5
เลขานุการ
เลขานุการ
เหรัญญิก
เหรัญญิก
ฝ่ายกฏหมาย
ฝ่ายกฏหมาย
นายทะเบียน
นายทะเบียน
บรรณารักษ์
บรรณารักษ์
ปฏิคม
ปฏิคม
ฝ่ายเทคนิค
ฝ่ายเทคนิค

 

ฝ่ายประชาสัมพันธ์
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

ฝ่ายกิจกรรม
ฝ่ายกิจกรรม

1,607 total views, 1 views today

Comment Box
From hs4ak.com

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.